Heslo: citlivý

Otázka:

Ako vytvorím odvodené slová od slovesa scitlivovať? Napríklad vo vetách Oblasť vzdelávania a dosahovania scitlivého prístupu zo strany pomáhajúcich profesií; ... ide o základný nácvik scitliveného prístupu...; ... lebo scitlivo pristupovať k problematike násilia páchaného na ženách musia všetky profesie a inštitúcie…Je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: ekosystémy zraniteľné na deštrukčné procesy, zraniteľné deštrukčnými procesmi, zraniteľné voči deštrukčným procesom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V teste sme mali vetu: "Pre jarné výsevy chúlostivých druhov kvetov je potrebné pripraviť dokonalý výsevný substrát" a mali sme vybrať synonymum slova chúlostivých z týchto možností: (A) delikátnych (B) citlivých (C) slabých (D) ohrozených (E) raných. Ja som vybral (A) delikátnych, ale za správnu odpoveď uznali len (B) citlivých. Je to správne, keď v slovníkoch sa uvádzajú slová chúlostivý a delikátny ako synonymá?

celá otázka a odpoveď