Všeobecné podmienky používania poradne na jazykovaporadna.sme.sk

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné podmienky používania stránky jazykovaporadna.sme.sk (ďalej len „stránka“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami (ďalej len „používatelia“ alebo „dotknuté osoby“) a spoločnosťou Petit Press, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253, zapísanou v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2471/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré vznikajú pri využívaní služieb na stránke dotknutými osobami.

  2. Prostredníctvom stránky poskytuje prevádzkovateľ používateľom službu spočívajúcu v sprostredkovaní kontaktu medzi používateľmi a pracovníkmi Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (ďalej len „služba“). Služba je poskytovaná bezodplatne.

  3. Používať službu na stránke je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a po splnení osobitných podmienok na používanie služby.

  4. Osobitné podmienky používania služby sú takéto: Službu môžu využívať fyzické osoby, ktoré na stránke zadajú svoju otázku do jazykovej poradne prostredníctvom príslušného formulára a výslovne sa zaviažu dodržiavať etický kódex stránky. Prevádzkovateľ komunikuje s registrovaným používateľom pri samotnom používaní služby prioritne elektronicky, prostredníctvom e-mailu.

 2. Nakladanie s osobnými údajmi registrovaných používateľov

  1. Prevádzkovateľ informačného systému. – Petit Press, a. s., je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

  2. Právnym základom spracúvania osobných údajov registrovaných používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služby podľa bodu 1.2 týchto všeobecných podmienok.

  3. Dotknutá osoba odoslaním registračného formulára berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Petit Press, a. s., ako prevádzkovateľom a Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok na používanie jednotlivých služieb. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby na používanie služby poskytnúť, sú tieto osobné údaje: e-mail a meno.
   Všetky ďalšie informácie, ktoré používateľ poskytne prevádzkovateľovi, sa v prípade, že ide o osobné údaje, považujú za náhodne získané osobné údaje.

  4. Osobné údaje používateľa budú spracúvané po celý čas trvania fungovania stránky.

  5. Práva používateľa ako dotknutej osoby. Práva používateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä takéto:

   1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

    1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2.6.4.2 VP je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

    2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

    3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

    4. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona.

   2. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 2.5.1.4 a 2.5.1.5 VP, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo ak by jeho uplatnením bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

   3. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať proti

    1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

    2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku,

    3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

   4. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek

    1. namietať proti spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, proti ktorých spracúvaniu dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

    2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

   5. Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa § 23 ods. 5 Zákona a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) Zákona.

   6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.

   7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

   8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  6. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

   1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 2.5.1.1, 2.5.1.4 až 2.5.1.6 VP splní prevádzkovateľ bezplatne.

   2. Informácie podľa bodu 2.5.1.2 a 2.5.1.3 VP prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

   3. Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodu 2.5 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

   4. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 2.5.1.4 a 2.5.1.5 VP prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 3. Záverečné ustanovenie

  1. Zmeny VP. – Tieto VP môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené a/alebo dopĺňané, pričom ich zmeny a/alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke jazykovaporadna.sme.sk.