Otestujte sa z lexiky, čiže slovnej zásoby.

Rozoznáte spisovné slová od nespisovných?


1. Staviť alebo vsadiť na dobrého koňa?2. Doprovod či sprievod?3. Potenciálny alebo potencionálny?4. Webové alebo webovské stránky5. Antivírový či antivírusový?6. Doporučiť alebo odporučiť?7. Vínna réva či vinič?8. Prehlásenie či vyhlásenie?9. Jedná sa o alebo ide o?10. Ďaleko lepší či oveľa lepší?:

Vyhodnotiť