Otázka:

Ako vytvorím odvodené slová od slovesa scitlivovať? Napríklad vo vetách Oblasť vzdelávania a dosahovania scitlivého prístupu zo strany pomáhajúcich profesií; ... ide o základný nácvik scitliveného prístupu...; ... lebo scitlivo pristupovať k problematike násilia páchaného na ženách musia všetky profesie a inštitúcie…Je to správne?

Heslá:

scitlivovať, citlivý

Odpoveď:

 Keďže sloveso scitlivovať a z neho utvorené odvodeniny nie sú významovo jednoznačné, odporúčame ich nahradiť v uvedených vetách takto: Oblasť vzdelávania a dosahovania citlivého prístupu zo strany pomáhajúcich profesií; ... ide o základný nácvik citlivého prístupu...; ... lebo citlivo pristupovať k problematike násilia páchaného na ženách musia všetky profesie a inštitúcie...

 


Otázka z 20. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu scitlivovať