Otázka:

V teste sme mali vetu: "Pre jarné výsevy chúlostivých druhov kvetov je potrebné pripraviť dokonalý výsevný substrát" a mali sme vybrať synonymum slova chúlostivých z týchto možností: (A) delikátnych (B) citlivých (C) slabých (D) ohrozených (E) raných. Ja som vybral (A) delikátnych, ale za správnu odpoveď uznali len (B) citlivých. Je to správne, keď v slovníkoch sa uvádzajú slová chúlostivý a delikátny ako synonymá?

Heslá:

synonymá, chúlostivý, delikátny, citlivý, háklivý

Odpoveď:

 

Je pravda, že slová chúlostivý delikátny možno v určitých kontextoch považovať za synonymá, ale nie vo význame „málo odolný“. Odporúčame Vám pozrieť si výklad prídavných mien chúlostivý, delikátny citlivý v lexikografických príručkách sprístupnených na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa pri prídavnom mene chúlostivý uvádzajú 3 významy, ale len tretí význam „privádzajúci do pomykova, vzbudzujúci trápne, nepríjemné pocity“ možno vyjadriť aj prídavným menom delikátny, t. j. slová chúlostivý delikátny sú synonymá iba v tomto význame (napr. v spojeniach chúlostivá/delikátna situácia, otázka, téma; chúlostivé/delikátne filmové scény a pod.).

            Podobne napríklad v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa v hesle citlivý uvádza ako 1. význam „schopný vnímať (i jemné) podnety a vonkajšie vplyvy a reagovať na ne; synonymum vnímavý“ a príklady ako rastlina citlivá na svetlo; citlivý tovar (podliehajúci skaze)“. Až pri 3. význame „vyžadujúci zvýšenú starostlivosť, pozornosť“ sa uvádzajú vedľa seba synonymá chúlostivý, delikátny, háklivý, a príklady použitia slova citlivý, z ktorých vyplýva, že tieto výrazy sú synonymné v spojeniach ako dotknúť sa citlivého/delikátneho/háklivého problému, zaviesť reč na citlivú/delikátnu/háklivú tému, spomenúť citlivé/delikátne/háklivé body privatizácie.

            V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa slová chúlostivý, citlivý, delikátny uvádzajú ako synonymá takisto iba vo význame „privádzajúci do pomykova“ a ako synonymá výrazu nepríjemný s významom „ktorý vyvoláva nechuť, odpor, nesympatie al. iný záporný pocit (op. príjemný)“, napr. je to delikátna, chúlostivá, citlivá záležitosť.


Otázka z 28. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu synonymá