Otázka:

V telefonickej jazykovej poradni ste mi odporučili písať názov farby žiarivo žltý oddelene. V Slovníku súčasného slovenského jazyka som však našla vo výklade slova jasnobiely synonymum žiarivobiely a v hesle jasnočervený synonymum žiarivočervený. Nemalo by sa potom aj pomenovanie žiarivej žltej farby písať správne ako jedno slovo žiarivožltý?

Heslá:

žiarivo žltý, žiarivožltý, jasnožltý

Odpoveď:

  

To, či sa z určovacieho skladu utvorí zložené adjektívum, závisí od rozličných faktorov. Najčastejšie sa adjektivizujú najviac používané spojenia, najmä také, ktoré slúžia ako odborné termíny, napr. živonarodený, vysokofrekvenčný, divorastúci. Keď sa utvorí niekoľko zložených adjektív s rovnakou prvou časťou, zvyčajne sa začnú analogicky tvoriť aj ďalšie, napríklad v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa uvádza 5 zložených prídavných mien označujúcich farby s prvou časťou jasno-. V tomto slovníku sa však neuvádza nijaké zložené adjektívum s prvou časťou žiarivo-.

 

Uvedenie adjektív žiarivobiely žiarivočervený v novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) vo výklade významu heslových slov jasnobiely jasnočervený odráža stav v súčasnom jazyku, keď sa popri spojeniach s príslovkou žiarivo používajú už aj zložené adjektíva žiarivobiely žiarivočervený, ktoré však zatiaľ nie sú lexikograficky spracované ako heslové slová (zrejme sa bude o nich uvažovať pri spracúvaní písmena ž). Pri adjektívach jasnožltý jasnozelený sa synonymá žiarivožltý a žiarivozelený neuvádzajú, či si možno vysvetliť aj tak, že ich frekvencia v čase spracovania slovníka nebola dostatočne vysoká.

 

            Podľa databázy slovenského národného korpusu aj v súčasnosti naďalej prevláda oddelené písanie výrazu žiarivo žltý (našli sme 93 dokladov na spojenie žiarivo žltý a 27 dokladov na adjektívum žiarivožltý), preto sme Vám v telefonickom rozhovore odporučili písať výraz žiarivo žltý oddelene. Ako ste však sama skonštatovali, v súčasnosti je písanie výrazov typu žiarivo žltý/žiarivožltý rozkolísané a ani jednu podobu nemožno považovať za nesprávnu.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žiarivo žltý