Otázka:

Ako mám rozumieť spojeniu do 15 rokov? Znamená to do 15. narodenín alebo do dňa pred 16. narodeninami?

Heslá:

do, do 100 eur, do 15 rokov, do piatka

Odpoveď:

 

 

V slovníkoch slovenského jazyka sa uvádza, že predložka do vyjadruje (okrem iného) časovú alebo číselnú hranicu, ale nešpecifikuje sa, ako ju treba interpretovať, pretože jej interpretácia závisí od konkrétneho textu a často aj od mimojazykových skutočností, ako je konkrétna situácia, znenia zákonov a predpisov a pod.

Ak sa predložka do použije na vyjadrenie číselnej alebo časovej hranice, zvyčajne zahŕňa aj hraničnú hodnotu, napr. ak máme napočítať do sto, posledná vyslovená číslovka bude sto; pri vyjadrení, že niečo máme odovzdať do piatka, máme na odovzdanie k dispozícii aj piatok. Aj označenie sumy slovami do 100 eur zahŕňa aj sumu 100 eur (porov. vyjadrenie s predložkou nad, napr. nad 100 eur, ktorým sa vyjadruje suma vyššia ako 100 eur). Na spresnenie časovej hranice je však vhodnejšie použiť formuláciu s príslovkou vrátane, napr. zmluva platí do 10. júla vrátane, alebo s príslovkou maximálne, napr. suma vo výške maximálne 100 eur.

            Aj pod spojením do 15 rokov, v ktorom sa definuje veková hranica, sa zvyčajne myslí vek až po 16. narodeniny. V prípade potreby (napríklad v legislatívnych textoch) sa hranica spresňuje formuláciami ako občiansky preukaz sa vydáva pri dovŕšení 15. roku, rodič zodpovedá za výchovu svojho dieťaťa do dovŕšenia 18. roku veku, deti od 6 rokov veku do dovŕšenia 15. roku jazdia zadarmo. Pod slovom dovŕšenie sa pritom myslí dosiahnutie určitého veku, napr. dovŕšením 15. roku sa rozumejú 15. narodeniny.


Otázka z 12. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu do