Otázka:

Som matrikárka a občan si chce zmeniť meno Július na Juliano. Môžete mi potvrdiť, že meno Juliano je cudzojazyčný ekvivalent mena Július?

Heslá:

Július, Julián, Juliano, zmena mena, matrika

Odpoveď:

 V slovenčine máme úradné podoby mien Július Julián, ktoré majú odlišný pôvod. Viac si o nich môžete prečítať v publikácii Milana Majtána a Mateja Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998), z ktorej bežne vychádzajú aj pracovníci matriky. Podobu mena Juliano možno skôr považovať za variant mena Julián, nie Július. Avšak meno v takejto grafickej podobe so začiatočným písmenom J a so zakončením na -sa v spomínanej publikácii neuvádza. Našli sme v nej iba podobu Julian (používaná v Česku, Dánsku, Švédsku, Poľsku a Rusku) a taliansku podobu Giuliano písanú s G.

            Keďže v prípade mena Juliano ide o cudzojazyčnú podobu, odporúčame Vám pri zápise mena do matriky požadovať podľa zákona súčinnosť od žiadateľa, ktorý by mal preukázať, že podoba mena Juliano sa v niektorej cudzej krajine používa ako rodné meno. V takýchto prípadoch sa žiadatelia zvyčajne obracajú na zastupiteľské úrady cudzích štátov alebo využívajú iné doklady, ktoré je matrika ochotná akceptovať. Posudzovanie náležitej podoby cudzích mien nie je v kompetencii Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorý sa zaoberá výskumom a opisom slovenského jazyka.


Otázka z 12. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Július