Otázka:

V slovách lístie a tŕnie sú dve dlhé slabiky za sebou. Znamená to, že sa v nich porušuje rytmický zákon?

Heslá:

rytmické krátenie, pravidlo o rytmickom krátení, lístie, tŕnie

Odpoveď:

 Pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého v spisovnej slovenčine nebývajú dve dlhé slabiky bezprostredne za sebou, a ak sa tvarotvorný alebo odvodzovací základ končí na dlhú slabiku, ohýbacie prípony (pri skloňovaní a časovaní) alebo slovotvorné prípony s dlhou slabikou sa v rámci slova skracujú, má viacero výnimiek. V Pravidlách slovenského pravopisu (2013, kapitola Výnimky z pravidla o rytmickom krátení), ktoré nájdete  v elektronickej verzii na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf, sú tieto výnimky zhrnuté do dvanástich bodov. V prvom bode sa hovorí, že dĺžka sa nekráti v pádových príponách podstatných mien stredného rodu zakončených na -ie, ktoré sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenie, ako napr. lístie – z lístia – k lístiu – (vidím) lístie – o lístí – s lístím aj tŕnie – z tŕnia – k tŕniu – (vidím) tŕnie – o tŕní – s tŕním. Výnimky z pravidla o rytmickom krátení zodpovedajú spisovnej slovenčine a nepovažujú sa za porušovanie uvedeného pravidla. O porušovaní sa hovorí v prípadoch, keď písanie dĺžky nezodpovedá spisovnej slovenčine, napr. vládnúť namiesto správnej podoby vládnuť, turčianský namiesto turčiansky, úradníčiek namiesto úradníčok.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rytmické krátenie