Otázka:

Do súboru neuropsychologických testov chceme použiť odborný výraz výbavnosť z pamäti. Zodpovedá tento výraz spisovnej slovenčine?

Heslá:

výbavnosť z pamäti, výbavný, nevýbavný, nevýbavnosť

Odpoveď:

Podstatné meno výbavnosť sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách. Možno ho nájsť iba v prekladovom Česko-slovenskom slovníku (Veda 1979), kde sa pri českom hesle výbavnost označenom ako termín zo psychológie uvádza slovenský ekvivalent výbavnosť.

Heslár Česko-slovenského slovníka sa tvoril podľa Slovníka spisovného jazyka českého, v ktorom je slovo výbavnost takisto spracované ako termín zo psychológie s významom „schopnosť vybavovať si minulé zážitky“. V novšom Slovníku spisovné češtiny sa slovo výbavnost neuvádza, ale podľa zdrojov z elektronických databáz možno konštatovať, že v češtine sa termín výbavnost naďalej používa. V slovenčine je frekvencia slova výbavnosť podstatne nižšia, v tom istom význame sa používajú aj výrazy vybavovanie, schopnosť vybavovania alebo vybavovacia schopnosť.         

 

Pri tvorení názvov vlastností v slovenčine je najproduktívnejšia prípona -osť, ktorou sa odvodzujú podstatné mená od prídavných mien predovšetkým s príponou -ný, napr. bezpečný – bezpečnosť, srdečný – srdečnosť, dedičný – dedičnosť, výrečný – výrečnosť, úsečný – úsečnosť. Podstatné meno výbavnosť je analogicky utvorené od prídavného mena výbavný, ktoré sa v odbornej terminológii používa v súvislosti s vybavovaním reflexov (výbavný/nevýbavný reflex). Z jazykového hľadiska teda nemožno odmietať ani slovo výbavnosť z pamäti ako odborný výraz zo psychológie. Avšak ak sú testy určené širokej verejnosti, možno uprednostniť všeobecne zrozumiteľný výraz vybavovacia schopnosť pamäti.


Otázka z 14. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 04. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výbavnosť z pamäti