Otázka:

Môžeme vo výroku "tieto aktivity napĺňajú ciele protidrogovej výchovy" nahradiť sloveso napĺňajú cudzím slovom saturujú?

Heslá:

saturovať, napĺňať

Odpoveď:

 Sloveso latinského pôvodu saturovať má v slovenčine aj význam „plne uspokojovať, nasycovať, napĺňať“ (porov. aj Synonymický slovník slovenčiny, 2004, na stránke slovnik.juls.savba.sk). Obsah výroku tieto aktivity napĺňajú ciele protidrogovej výchovy možno vyjadriť aj spojením tieto aktivity saturujú ciele protidrogovej výchovy. Sloveso saturovať je štylisticky príznakový výraz, ktorý sa používa predovšetkým v odborných textoch.


Otázka z 03. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu saturovať