Otázka:

Je správne spojenie kvartárny sektor? Nemá to byť kvartálny?

Heslá:

kvartárny, kvartálny

Odpoveď:

 

Výrazy prvý/prvostupňový/prvotný, druhý/druhostupňový/druhotný, tretí/treťoradý, štvrtý piaty majú v slovenčine v rovine cudzích slov ekvivalenty latinského pôvodu primárny, sekundárny, terciárny,kvartárnya kvintárny. Prídavné meno kvartárny nájdete aj v druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011). Podľa slovníkového spracovania sa termínmi kvartárny sektoralebo kvartárna sféra odborne pomenúva časť ekonomiky, do ktorej patrí školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a riadenie, a ktorá sa v poradí dôležitosti zaraďuje na 4. miesto.

 

Prídavné meno kvartálny má význam „štvrťročný“, napr. kvartálny výkaz, kvartálny plán.

 


Otázka z 24. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kvartárny