Otázka:

Pomáham synovi s prípravou na prijímačky. Obaja však máme problém s rozlišovaním predmetu a príslovkového určenia, napríklad vo vete Z ryže sa varí chutné rizoto.

Heslá:

príslovkové určenie, predmet, príslovkové určenie či predmet

Odpoveď:

 

 

Pri rozlišovaní predmetu a príslovkového určenia platí, že keď sa pýtame na predmet, môžeme utvoriť iba jeden typ otázky, a to pádovú (napr. Otec rúbe drevo – Čo rúbe otec?). Všade tam, kde možno utvoriť príslovkovú otázku, ide o príslovkové určenie, a to bez ohľadu na to, či sa tu dá zároveň utvoriť aj pádová otázka. Napríklad pri vete Obľúbené jedlá sa pripravujú z cestovín sa môžeme spýtať Z čoho sa pripravujú jedlá? aj Ako sa pripravujú jedlá? Skutočnosť, že môžeme utvoriť aj príslovkovú otázku, znamená, že ide o príslovkové určenie (pôvodu a látky). Podobne je to aj s vetou Z ryže sa varí chutné rizoto (Z čoho sa varí? aj Ako sa varí?). Predložka z/zo je typickou genitívnou predložkou, ktorou sa v príslovkovom určení vyjadruje pôvod alebo látka slovesného deja, napr. pochádzať z dobrej rodiny, uvariť zo zemiakov, ušiť z kože, postaviť z tehál.

            Gustáv Moško v Príručke vetného rozboru (Náuka 2006) radí v podobných spojeniach najprv vylúčiť možnosť príslovkového určenia a až potom uvažovať o predmete. Píše: „Pri určovaní závislého vetného člena sa opierame o konkrétne významy jednotlivých príslovkových určení, prejdeme ich všetky... Ak závislý člen nevyjadruje miesto, čas, príčinu, cieľ, účinok, podmienku, prípustku, spôsob, mieru, prostriedok, pôvod, pôvodcu, sprievodnú okolnosť, zreteľ, tak je to predmet“. 


Otázka z 25. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu príslovkové určenie