Otázka:

Nemáme k dispozícii Pravidlá slovenského pravopisu, preto si nemôžeme overiť, či existujú slová s koncovkou -ä, ako napr. sôvä, pávä, rýbä, lámä, semä, temä, plemä a pod.

Heslá:

ä, sôvä, pávä, lámä, rýbä

Odpoveď:

Gramatickú a pravopisnú správnosť slov si možno overovať nielen v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ale i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk. Dodávame, že príponou  sa tvoria názvy mláďat od podstatných mien zakončených na spoluhlásky p, b, m, v a f. To znamená, že slová sôvä, pávä, lámä rýbä sú správne.

 


Otázka z 14. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ä