Otázka:

Nemáme k dispozícii Pravidlá slovenského pravopisu, preto si nemôžeme overiť, či existujú slová s -ä, ako napr. sôvä, pávä, rýbä, lámä, semä, temä plemä a pod.

Heslá:

ä, sôvä, pávä, lámä, rýbä

Odpoveď:

Gramatickú a pravopisnú správnosť slov si možno overovať nielen v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ale i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk a informujeme o nich aj na stránke jazykovej poradne (kontakt na ňu je uvedený takisto na našej webovej stránke). Dodávame, že príponou  sa tvoria názvy mláďat od podstatných mien zakončených na spoluhlásky p, b, m, v a f. To znamená, že slová sôvä, pávä, lámä rýbä sú správne.

 


Otázka z 14. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ä