Otázka:

Je správny slovosled ... povahu opatrenia, o ktoré vydanie je súd požiadaný alebo ... povahu opatrenia, o vydanie ktorého je súd požiadaný?

Heslá:

ktorý, ktoré, v rámci ktorého, v dôsledku ktorého, z hľadiska ktorého, na základe ktorého, ktorá

Odpoveď:

 

 

Hoci slovosled nie je v slovenčine striktne určený ako v niektorých iných jazykoch, napr. v angličtine či nemčine, ani v našom jazyku nie je poradie slov celkom ľubovoľné. Ako príklad možno uviesť vzťažné zámeno ktorý (ktorá, ktoré). Nie každý používateľ nášho jazyka vie, že má vo vete záväzné postavenie. Svedčia o tom napr. tieto vety: Došli sme na námestie, v strede ktorého stál obelisk. – Nasadili mu liečbu, úspech ktorej závisí od viacerých faktorov. – Bola to matka, s dcérou ktorej sa poznal od štúdia. – Sformulovali definície, správne pochopenie ktorých je kľúčové. Vzťažné zámená sa v týchto vetách ocitli na nevhodnom mieste, lebo z hľadiska gramatickej správnosti by mali stáť na začiatku vedľajšej vety: Došli sme na námestie, v ktorého strede stál obelisk. – Nasadili mu liečbu, ktorej úspech závisí od viacerých faktorov. – Bola to matka, s ktorej dcérou sa poznal od štúdia. – Sformulovali definície, ktorých správne pochopenie je kľúčové. Sú však aj prípady, keď vzťažné zámená nestoja na začiatku vedľajšej vety. Je to vtedy, keď sa spájajú s niektorými ustálenými predložkovými výrazmi zloženými z predložiek a pádov podstatných mien, napr.  v rámci, v dôsledku, z hľadiska, na základe a pod. Napr. Rozprúdila sa diskusia, v rámci ktorej zazneli konkrétne pripomienky. – Zásah môže vyvolať poruchy, v dôsledku ktorých sa konštrukcia môže zrútiť. – Museli riešiť sťažnosť klientky, z hľadiska ktorej neuspokojili jej požiadavky. – Určili podmienky, na základe ktorých neskôr vypísali konkurz. Dodávame, že uvedené predložkové výrazy sa nepíšu spolu (vrámci, vdôsledku, zhľadiska, nazáklade), ako to niekedy pozorujeme, ale oddelene, čiže ako spojenie predložky s príslušným slovom.

 


Otázka z 12. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu ktorý