Otázka:

Píše sa slovo "svätá" s malým alebo veľkým začiatočným písmenom v spojení "svätá Anna"?

Heslá:

svätý, svätá

Odpoveď:

Prívlastok svätý v menách svätcov sa píše s malým začiatočným písmenom, napr. svätý Blažej, svätý Pavol, svätá Barbora, svätá Anna (porov. výklad slova svätý v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk).

 


Otázka z 07. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu svätý