Otázka:

Často v textoch nachádzame nejednotné zámeno tohoto a tohto. Je to presne určené podľa životnosti alebo je to dvojtvar?

Heslá:

tento

Odpoveď:

Zámená tento a toto majú v genitíve jednotného čísla iba tvar tohto. Tvary genitívu si môžete overovať v lexikografických príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.

Tvar tohoto je starší a uvádzal sa v Slovníku slovenského jazyka (ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968) ako variant k tvaru tohto.


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tento