Otázka:

Je správne slovné spojenie udeliť pokutu? Podľa môjho názoru sa udeľujú ceny, odmeny, ale pokuty sa ukladajú.

Heslá:

udeliť pokutu

Odpoveď:

Keďže sloveso udeliť má význam „dať (ako výhodu, právo, dar ap.)“, napr. udeliť titul, vyznamenanie, milosť (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na slovnik.juls.savba.sk), v spojení so slovom pokuta je vhodné používať sloveso uložiť, ktoré má aj terminologickú platnosť (používa sa v zákonoch a vyhláškach), prípadne sloveso dať (používa sa v bežnej reči).


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu udeliť pokutu