Otázka:

nasledujúcich spojení: iniciatívy pre vzdelávanie a výskum, iniciatívy pre občanov, iniciatívy pre firmy.

Heslá:

pre, predložka pre

Odpoveď:

Súhlasíme s Vami, že spojenia ako iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu,   iniciatívy zamerané na občanov (alebo aj iniciatívy v prospech občanov) či iniciatívy na podporu firiem sú pre slovenčinu prirodzenejšie než spojenia iniciatívy pre vzdelávanie a výskum, iniciatívy pre občanov alebo iniciatívy pre firmy. V súčasnosti sa predložka pre v slovenčine zbytočne nadužíva na úkor iných predložiek alebo vhodnejších formulácií, čo je spôsobené najmä vplyvom cudzích jazykov a automatickej prvoplánovej voľby predložky pre pri prekladaní do slovenčiny aj v prípadoch, keď by sa dala slovenská veta formulovať vhodnejšie. Na druhej strane ani spojenia iniciatívy pre firmyiniciatívy pre občanov nemožno považovať z hľadiska spisovnej slovenčiny za nesprávne. Predložka pre sa tu používa v prospechovom význame v súvislosti so životnými podstatnými menami (občan) alebo s formálne neživotnými podstatnými menami, za ktorými však stoja osoby (napr. firma = podnikateľ, zamestnanci). Pri spojení iniciatívy pre výskum ide o vymedzovací význam, v ktorom sa slovom výskum vymedzuje oblasť, na ktorú sa zameriavajú iniciatívy. Problematické je spojenie iniciatívy pre vzdelávanie, lebo predložka pre sa v slovenčine zvyčajne nepoužíva s činnostnými podstatnými menami (tam sa používa predložka na, napr. potreby na čistenie, návrhy na zlepšenie, prostriedky na vzdelávanie). V spojení iniciatívy na vzdelávanie sa podstatným menom vzdelávanie síce nepomenúva samotná činnosti, ale oblasť pedagogického pôsobenia, vzhľadom na jeho formálnu stránku však považujeme za vhodné používať spojenie iniciatívy v oblasti vzdelávania (a výskumu) alebo iniciatívy na podporu vzdelávania (a výskumu).


Otázka z 11. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu pre