Otázka:

Slovo vedenie sa neuvádza v slovenských jazykových príručkách, možno ho nájsť len v Česko-slovenskom slovníku. Je toto slovo akceptovateľné alebo možno daný pojem vyjadriť nejakým iným spisovným ekvivalentom?

Heslá:

vedenie, poznanie, vedomie, vedomosti

Odpoveď:

Slovesné podstatné meno vedenie je v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) spracované ako homonymum, pričom pri slove vedenie² sa uvádza význam „vedomosti, znalosti“. Toto podstatné meno je utvorené od slovesa vedieť (na rozdiel od podstatného mena uvedeného v slovníku ako vedenie¹, ktoré súvisí so slovesom viesť).  Skutočnosť, že v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa uvádza iba podstatné meno vedenie súvisiace so slovesom viesť, neznamená, že slovo vedenie vo význame „vedomosti, poznanie“ nie je spisovné. Ako zriedkavo používaný výraz z okraja našej slovnej zásoby sa podstatné meno vedenie v uvedenom význame nezaradilo do Krátkeho slovníka slovenského jazyka pre jeho obmedzený rozsah (je krátky).

            Podstatné meno vedenie vo význame „vedomosti, poznanie“ je teda spisovný výraz, ale v podobných významoch sa v slovenčine používa spravidla výraz poznanie alebo vedomosti, resp. vedomie. Na druhej strane v Slovníku filozofie a prírodných vied (Pravda, 1983) sa uvádzajú ako samostatné heslá termíny vedenie, vedomie, empiricko-teoretické poznanie aj zmyslovo-racionálne poznanie. Vedenie sa v slovníku definuje ako súhrn všetkých myšlienkových útvarov, ktoré viac či menej správne odrážajú objektívnu realitu, a tak umožňujú úspešné konanie.

           

 


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vedenie