Otázka:

Ako sa do slovenčiny prepisujú ruské priezviská nemeckého pôvodu (Франц Шехтель - Franc Šechteľ alebo Franz Schechtel, Шварцкопф - Švarckopf alebo Schwarzkopf, фон Шмидт - fon Šmidt alebo von Schmidt, Рубинштейн - Rubinstein alebo Rubinštejn)?

Heslá:

prepis ruských mien, ruské mená

Odpoveď:

Pri prepise ruských mien do slovenčiny sa vychádza z ruskej podoby mena, teda z azbuky. Ruské mená Франц Шехтель, Шварцкопф, фон Шмидт, Рубинштейн prepisujeme Franc Šechteľ, Švarckopf, fon Šmidt, Rubinštejn.

Zásady prepisu z ruštiny sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000, VII. kap. Prepis z iných grafických sústav, s. 76 – 78). Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 07. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prepis ruských mien