Otázka:

Prečo má slovo "mail" v lokáli tvar "v maile"? Nepatrí toto slovo do kategórie neživotných podstatných mien mužského rodu, ktoré sa končia na -l, -r, a teda majú nepravidelné skloňovanie? Nemalo by byť "v maili" ako napr. "v hoteli"?

Heslá:

-l, -r

Odpoveď:

 

 

Slovo e-mail sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub.

Mužské neživotné podstatné mená zakončené na -l, -r sa skloňujú podľa vzoru dub, podľa vzoru stroj alebo majú zmiešané skloňovanie, čiže niektoré prípony majú podľa vzoru stroj, iné podľa vzoru dub. Spôsob skloňovania sa ustálil podľa toho, aká samohláska predchádza spoluhláskam -l, -r, konkrétne podľa toho, či je predchádzajúca samohláska krátka (a, e, i, y, o, u), alebo dlhá (á, é, í, ý, ó, ú), ako aj podľa toho, či je samohláska e, o pevná, alebo pohyblivá.

Keďže skloňovanie mužských neživotných podstatných mien zakončených na -l, -r je pomerne komplikované, prípony nominatívu plurálu a lokálu singuláru si možno overovať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. O skloňovaní mužských neživotných podstatných mien zakončených na -l, -r sa dočítate v elektronickej jazykovej poradni po zadaní hesla podstatné mená zakončené na -r a -l, resp. neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l a -r. Podrobne je táto problematika rozobraná v Morfológii slovenského jazyka (1966) na s. 92 – 94 a 99 – 100. Táto príručka je takisto sprístupnená na našej webovej stránke (skrátený prístup k nej je http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf).

 

 


Otázka z 01. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu -l