Otázka:

Píše sa za poradovým číslom v tabuľke (v samostatnej kolónke) bodka? Je pri použití poradových čísel vo vete správne čítanie "Poradové číslo jeden, dva, tri..." alebo "Poradové číslo prvý, druhy, tretí..." ?

Heslá:

poradové číslo

Odpoveď:

Už z názvu poradové číslo vyplýva, že ide o vyjadrenie poradia, na čo sa v slovenčine používajú radové číslovky, ktoré sa zapisujú číslom s bodkou, t. j.  1. (prvý), 2. (druhý), 3. (tretí).  Za poradovým číslom, ktoré sa uvádza v samostatnej kolónke v tabuľke (nasleduje za ním kolónka s menom) alebo v stĺpci na prezenčnej listine, sa píše bodka. Poradovým číslom sa na zozname (prezenčnej listine a pod.) zaznamenáva poradie riadkov s menami účastníkov. Údaje v tabuľke by sme mohli čítať takto: prvý riadok, druhý riadok, tretí riadok, resp.  prvý podpísaný, druhý podpísaný, tretí podpísaný a pod. V súvislosti so slovom číslo (je to podstatné meno, nie číslovka) sa používajú základné číslovky, t. j. čítame (poradové) číslo jeden, číslo dva, číslo tri, nie (poradové) číslo prvé, druhé, tretie.


Otázka z 29. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poradové číslo