Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkovým výrazom "ako aj"? Platí to isté aj pre súvzťažné spojkové výrazy "ako - tak aj", príp. "rovnako tak - ako aj"? Má byť podľa tohto pravidla čiarka pred "tak aj" v nasledujúcej vete: Túto časť môžeme uzavrieť tým, že identita (atomárnej aj molekulárnej) výpovede je určená ako syntaktickými, tak aj sémantickými faktormi? Uvádza sa čiarka za výrazom "naopak", ak ho vysunieme na začiatok vety? Napríklad v kontexte "Myslím, že nehovoríš pravdu. Naopak (?) zdá sa mi, že klameš."

Heslá:

tak - ako aj, ako - tak aj

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) sa čiarkou pripájajú časti viacnásobného vetného člena uvádzané dvoma protikladnými zdôrazňovacími výrazmi, napr. tak – ako aj (i), ako – tak aj, nielen – ale aj. To znamená, že vo vete Túto časť môžeme uzavrieť tým, že identita... výpovede je určená ako syntaktickými, tak aj sémantickými faktormi sa pred spojkovým výrazom tak aj píše čiarka (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, VIII. kap. Interpunkcia, 2.4. Čiarka, 2.4.2. Pripájacia funkcia čiarky, bod 1 c), s. 103, aj výklad priraďovacej spojky tak v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003).

Vo vete Naopak, zdá sa mi, že klameš sa častica naopak oddeľuje čiarkou (porov. výklad častice naopak v citovanom slovníku).

Citované príručky sú sprístupnené na našej webovej stránke slovnik.juls.savba.sk, textová časť Pravidiel slovenského pravopisu je k dispozícii na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).


Otázka z 03. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tak - ako aj