Heslo: tak - ako aj

Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkovým výrazom "ako aj"? Platí to isté aj pre súvzťažné spojkové výrazy "ako - tak aj", príp. "rovnako tak - ako aj"? Má byť podľa tohto pravidla čiarka pred "tak aj" v nasledujúcej vete: Túto časť môžeme uzavrieť tým, že identita (atomárnej aj molekulárnej) výpovede je určená ako syntaktickými, tak aj sémantickými faktormi? Uvádza sa čiarka za výrazom "naopak", ak ho vysunieme na začiatok vety? Napríklad v kontexte "Myslím, že nehovoríš pravdu. Naopak (?) zdá sa mi, že klameš."

celá otázka a odpoveď