Otázka:

V PSP sa uvádzajú príklady SĽUK-u, BEZ-ky. Môžeme takto skloňovať aj skratky EPUZF (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond), EPZF (Európsky poľnohospodársky záručný fond) a EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)?

Heslá:

iniciálové skratky

Odpoveď:

Skloňovanie iniciálových skratiek typu SĽUK – zo SĽUK-u, BEZ – z BEZ-ky sa uplatňuje iba pri skratkách, ktoré sa čítajú ako jedno slovo. Pri skratkách EPUZF a najmä EPZF EPFRV nepredpokladámevzhľadom na ich hláskovú skladbu jednoslovnú výslovnosť, tieto skratky sa s najväčšou pravdepodobnosťou hláskujú (prinajmenšom v oficiálnom jazykovom prejave). Skratky, ktoré sa hláskujú, sa v texte neskloňujú a ich rod sa určuje podľa kľúčového slova, čo je pri všetkých troch uvedených názvoch podstatné meno fond. Všetky tri skratky, na ktoré ste sa spytovali, Vám odporúčame používať v texte jednotne v mužskom rode a bez skloňovania. O skloňovaní iniciálových skratiek si môžete viac prečítať v elektronickej poradni SME, keď si do vyhľadávania zadáte heslo iniciálové skratky.


Otázka z 11. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu iniciálové skratky