Otázka:

Sú slová diskurz a diškurz spisovné? Aký je medzi nimi rozdiel?

Heslá:

diskurz

Odpoveď:

Slová diskurzdiškurz patria do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, najpodrobnejšie sú spracované v Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006). Pri slove diskurz sa uvádzajú dva významy: 1. najširší rámec, rečová rovina, v ktorej sa uvádzajú jednotlivé výpovede, rozprava, napr. polemický diskurz, diskurz o národe ap.; 2. výsledok komunikačného aktu odohrávajúceho sa v určitých podmienkach s istým komunikačným zámerom; jazykový prejav; súbor výpovedí daného typu, napr. štúdium diskurzov.

Slovo diškurz sa tu uvádza s významom „neoficiálny, nezáväzný rozhovor (často v užšom kruhu), debata, beseda“ a hodnotí sa ako hovorový výraz.


Otázka z 28. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diskurz