Otázka:

Píše sa slovo "cirkev" výlučne s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

cirkev, katolícka cirkev, rímskokatolícka cirkev, evanjelická cirkev, Katechizmus Katolíckej cirkvi, rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka, pravoslávna cirkev; hlava katolíckej cirkvi, efezská cirkev, milánska cirkev, katolícky

Odpoveď:

Názov cirkev, ako aj názvy jednotlivých cirkví, napr. katolícka cirkev, rímskokatolícka cirkev, evanjelická cirkev, zvyčajne sa píšu s malým začiatočným písmenom. V spisbe niektorých cirkví sa uplatňuje aj písanie s veľkým začiatočným písmenom. Slovo cirkev sa v katolíckej teologickej literatúre tradične píše s veľkým začiatočným písmenom a s veľkým začiatočným písmenom sa v nej píše aj názov katolícka cirkev (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi). To naznačuje výklad slova cirkev v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv. 2006), ktorý spracúva slovo cirkev v dvoch významoch, pričom pri prvom význame uvádza i podobu s veľkým začiatočným písmenom, hoci v exemplifikácii sú iba doklady na pravopis s malým začiatočným písmenom: 1. i Cirkev „hierarchicky usporiadané spoločenstvo veriacich založené Ježišom Kristom; jedno z mnohých veľkých organizovaných náboženstiev kresťanských veriacich“, napr. rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka, pravoslávna cirkev; hlava katolíckej cirkvi, 2. „spoločenstvo kresťanských veriacich združených na istom mieste alebo okolo svojho biskupa, partikulárna miestna cirkev, diecéza, cirkevná obec“, napr. efezská cirkev, milánska cirkev. Pri hesle katolícky1 vo význame „súvisiaci s katolicizmom“ citovaný slovník (2. zv. 2011) ako jeden z príkladov uvádza slovné spojenie katolícka cirkev.

Na základe toho odporúčame v katolíckej náboženskej literatúre rešpektovať zaužívaný pravopis vykladaných slov, vychádzajúci z dlhoročnej tradície, a v bežných textoch sa pridržiavať  pravopisu, ako sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Náboženskej terminológii sa venuje zborník Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine (Zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax. Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Vydala Veda 2009). Pravopisom konkrétnych názvov sa v ňom zaoberá príspevok I. Masára, S. Ondicu, E. Sitárovej, O. Škvarnovej a M. Považaja Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu cirkev