Otázka:

Môžu sa v odborných textoch používať aj názvy starších jednotiek? Ako napríklad konská sila alebo ár?

Heslá:

konská sila, atmosféra, kalória, ár

Odpoveď:

Používanie starších jednotiek, resp. starších názvov jednotiek fyzikálnych a technických veličín, napr. konská sila, atmosféra, kalória, ár, nemožno posudzovať iba z hľadiska jazykovej správnosti. Niektoré z nich sa i dnes, po vyše tridsiatich rokoch od zmeny bežne používajú a sú spracované v aktuálnych výkladových slovníkoch (porov. ár, atmosféra, kalória v Krátkom slovníku slovenského jazyka). Samozrejme, že v odborných textoch (v učebniciach, v slovenských technických normách, technických dokumentáciách ap.) sa používanie neplatných názvov jednotiek nepripúšťa. Na tie sa však vzťahujú ustanovenia príslušných technických noriem. Podrobnejšie informácie o prípustnosti používania starších názvov fyzikálnych jednotiek v populárnych článkoch časopisov Vám  môžu poskytnúť pracovníci odboru literatúry, knižnej kultúry a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR.


Otázka z 22. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu konská sila