Otázka:

Ako sa vyslovuje meno Timotej? Je viac možností?

Heslá:

Timotej, Timo, Timko, výslovnosť

Odpoveď:

 

 

V súčasných platných Pravidlách slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa (Martin: Matica slovenská 2009), ktoré sú vyhlásené za kodifikačnú príručku, odporúča sa v rodnom mene Timotej mäkká výslovnosť oboch slabík ti aj te – [ťimoťej]. Vo vydaniach predchádzajúcej ortoepickej príručky od toho istého autora, v Príručnom slovníku slovenskej výslovnosti, do r. 1982 sa uvádzala tvrdá výslovnosť prvej slabiky [ti] mena Timotej (rovnako ako v staršej publikácii Henricha Bartka Správna výslovnosť slovenská z roku 1944). Zmenou výslovnosti sa naznačil vyšší stupeň zdomácnenia tohto mena.

            Keďže tvrdá výslovnosť prvej slabiky [timoťej] je stále živá v úze a uplatňuje sa aj pri domáckych podobách a priezviskách utvorených z tohto rodného mena, napr. Timo, Timko, nemožno ju odmietať a možno ju pripustiť ako variantnú popri výslovnosti [ťimoťej]. 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Timotej