Otázka:

Čo vyjadruje slovo etapizácia a podlažnosť?

Heslá:

etapizácia, podlažnosť

Odpoveď:

Slovo etapizácia je vo význame „rozčlenenie priebehu prác, činnosti na etapy, časti; určenie jednotlivých etáp“ správne a uvádza sa aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 a v slovníkoch cudzích slov. Slovo podlažnosť síce slovníky nezachytávajú, no vo význame „počet podlaží“ je významovo jasné a v jazykovej praxi pomerne frekventované. Zo slovotvorného hľadiska nemožno proti nemu namietať, zaraďuje sa do skupiny podstatných mien s príponou -osť, ktoré vyjadrujú „počet niečoho“, napr. chorobnosť (počet chorôb), návštevnosť (počet návštev), nehodovosť (počet nehôd), poruchovosť (počet porúch), požiarovosť (počet požiarov), pôrodnosť (počet pôrodov).


Otázka z 27. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu etapizácia