Otázka:

Môže byť ženské priezvisko od Zlatohlávek Zlatohlávková alebo Zlatohláveková?

Heslá:

Zlatohlávek, zlatohlávok, zlatohlávka, so zlatohlávkom, Zlatohláveka, so Zlatohlávekom, Zlatohláveková, Zlatohlávková

Odpoveď:

Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek, -ec, -ok vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Klinec – Klinca – pani Klincová, Vlček – Vlčka – pani Vlčková, Petrášek – Petráška – pani Petrášková. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva, napr. Perec – Pereca – pani Perecová, Bartok – Bartoka – pani Bartoková (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127 aj na  http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Niekedy sa však pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – pani Jureková Jurek – Jurka – pani Jurková, Drábek – Drábeka – pani Drábeková Drábek – Drábka – pani Drábková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

Pri priezvisku Zlatohlávek sa pociťuje súvis so všeobecným podstatným menom zlatohlávek, ktoré funguje v češtine (alebo v časti západoslovenských nárečí) ako pomenovanie chrobáka (v slovenčine zlatohlávok) aj rastliny. V oboch prípadoch sa slovo zlatohlávek skloňuje s vypadávaním samohlásky e – zlatohlávka, so zlatohlávkom, preto možno pri priezvisku Zlatohlávek predpokladať rovnaký spôsob skloňovania – Zlatohlávka, so Zlatohlávkom – a prechýlená podoba ženského priezviska by bola Zlatohlávková. Ak sa však v rodine skloňuje a prechyľuje priezvisko so zachovaním samohlásky e, teda Zlatohláveka – so Zlatohlávekom, rešpektuje sa to a prechýlené priezvisko má podobu Zlatohláveková.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zlatohlávek