Otázka:

Akým spôsobom sa stupňuje prídavné meno zaujímavý, ako zaujímavý – zaujímavejší – najzaujímavejší alebo ako zaujímavý – viac zaujímavý – najviac zaujímavý?

Heslá:

stupňovanie prídavných mien

Odpoveď:

Vlastnostné prídavné mená majú osobitné tvary na vyjadrenie stupňa vlastnosti. Prvý stupeň má podobu základného tvaru prídavného mena. Druhý stupeň (komparatív) sa tvorí pridaním prípony -ší alebo -ejší ku kmeňu prídavného mena, napr. tvrd-ší, studen-ší, tuh-ší; starostliv-ejší, znám-ejší. Tretí stupeň (superlatív) sa tvorí z druhého stupňa pridaním predpony naj-, napr. najtvrdší, najstudenší, najtuhší, najstarostlivejší, najznámejší.

Druhý a tretí stupeň sa môžu tvoriť aj opisom, a to spojením základnej podoby prídavného mena s druhým a tretím stupňom prísloviek veľa (mnoho) a málo: viac, najviac; menej, najmenej. Opisný variant stupňovania jestvuje popri neopisnom ako jeho synonymná náhrada a vyjadruje sa ním aj zostupné stupňovanie, napr.: ustatý — viac ustatý — najviac ustatý, mokrý — viac mokrý — najviac mokrý, ustatý — menej ustatý — najmenej ustatý, mokrý — menej mokrý — najmenej mokrý.

Prídavné mená v slovenskom jazyku stupňujeme dvojako. Obidva spôsoby stupňovania, ktoré uvádzate, sú teda správne: zaujímavý – zaujímavejší – najzaujímavejší aj zaujímavý – viac zaujímavý – najviac zaujímavý.

Upozorňujeme však na chybu, ktorú robia používatelia jazyka, keď oba spôsoby stupňovania skombinujú (napr. viac zaujímavejší).

 


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stupňovanie prídavných mien