Otázka:

Ako mám vytvoriť prídavné mená zo slov singlet a triplet?

Heslá:

triplet, singlet, tripletový, singletový

Odpoveď:

Vzťahové prídavné mená sa v slovenčine tvoria pomocou prípony -ný aj -ový, pričom od niektorých základov fungujú obidve podoby prídavných mien (s rovnakým alebo rozdielnym významom). Prídavné mená s príponou -ný sú viac vzťahové, kým prídavné mená s príponou -ový viac vyjadrujú vlastnosť. Podľa dokladov zo Slovenského národného korpusu sa od podstatných mien singlet, triplet v praxi používajú prídavné mená s obidvomi príponami a z jazykového hľadiska ich nemožno odmietnuť. So zreteľom na to, že v Slovníku cudzích slov (2005; je prístupný na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk) sa pri hesle triplet uvádza prídavné meno tripletový aj so spojením tripletový stav molekuly ako termínom z oblasti genetiky, je pravdepodobné, že táto podoba má v danej vednej oblasti terminologickú platnosť (nemožno však vylúčiť, že v inom význame, v inom termíne, resp. v inej vednej oblasti sa za terminologicky ustálenú považuje podoba s príponou -ný).


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu triplet