Otázka:

Akého rodu je skratka HDP („hrubý domáci produkt“)?

Heslá:

HDP, MDŽ, EKG, ŠtB

Odpoveď:

Medzi hláskovanými skratkami sú aj také, pri ktorých sa napriek ženskému alebo mužskému rodu určujúceho podstatného mena prirodzene ustálilo ich používanie ako podstatného mena stredného rodu, napr. pri slove emdéžet utvorenom zo skratky MDŽ (v plnom znení Medzinárodný deň žien) sa v 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006; ďalej SSSJ) uvádza stredný rod. Pri niektorých takýchto skratkách sa používa dvojaké rodové zaradenie – stredný rod a zároveň ženský alebo mužský rod –, napr. pri skratke EKG/ekg aj pri slove ékágé vo význame „elektrokardiograf, elektrokardiogram, elektrokardiografia“ (porov. SSSJ, 1. zv.) sa uvádza mužský i stredný rod, ako aj pri slove eštébé utvorenom zo skratky ŠtB [vysl. eštébé] – Štátna bezpečnosť. Rovnako aj pri skratke HDP [vysl. hádépé], ktorá sa už používa aj ako slovo a znamená hrubý domáci produkt, sa v 2. zv. SSSJ z r. 2011 uvádza mužský aj stredný rod, napr. nízke HDP, HDP klesol.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu HDP