Otázka:

Môžete mi objasniť pôvod slova "okamžite"?

Heslá:

okamžik, okamih, okamžitý, okamžite, mžik, mih

Odpoveď:

 

Prídavné meno okamžitý a príslovka okamžite sú odvodené od podstatného mena okamžik. Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny (2015) slová okamih/okamžik vznikli ako zloženina tvaru substantíva oko a slova mžik (žmurknutie, mihnutie), pričom východiskom výrazu mžik je praslovanský výraz mьžikъ.  Dnes sa podoba substantíva okamžik hodnotí ako knižná alebo zastarávajúca. Jej štylisticky neutrálne synonymum je podstatné meno okamih, ktoré korešponduje s bežne používanými spisovnými a štylisticky neutrálnymi výrazmi mih, mihnutie, kým slovo mžik sa v súčasnej slovenčine dostalo na okraj slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Zachovalo sa prakticky len vo frazeologizme robia sa mu mžiky pred očami. Súvisiace prídavné meno a príslovka majú iba jednu podobu okamžitý okamžite.  

Dodávame, že podobne sa utvorilo aj staršie slovenské slovo okamženie, ktoré sa od 17. storočia používalo takisto na vyjadrenie veľmi krátkeho časového úseku v trvaní mihnutia oka, i slovo okamihnutie. Dnes sa obe tieto slová hodnotia ako zastarané výrazy.

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu okamžik