Otázka:

V mojom okolí sa často používajú prezývky ako Luki/y, Miki/y, Fredi/y, Andi/y a ženské skrátené mená ako Tami/y či Viki/y, ale nikdy neviem, s akým i/y to mám napísať. Tiež by ma zaujímalo, ako sa správne píše prezývka Mariána Čekovského - je to Čeki či Čeky?

Heslá:

Ďuri, Lajči, Karči, Rudi, Laci, Pali, Miki, Luki, Čeky, Viky, Tamy, Jani, Zuzi, Mekky, Andy

Odpoveď:

 Domácke podoby mužských mien v slovenčine sa tvoria najčastejšie príponou -o, ako Jano, Jožo, Fero, Zolo, alebo príponami -iš (Ferdiš, Gábriš), -áš (Ondráš), -oš (Maroš), -uš (Aduš), -ušo (Peťušo), -ino (Palino, Jožino, Ferino, Zolino). Zo spisovnej normy slovenčiny sa vymykajú podoby mužských domáckych mien s príponou -i, ktoré sú utvorené podľa cudzích vzorov. Preto tieto podoby robia používateľom slovenského jazyka pri písaní niekedy problémy (váhajú, či písať na konci -i alebo -y).

V slovenčine sa všetky mužské domácke mená typu Ďuri, Lajči, Karči, Rudi, Laci, Pali, Miki, Luki píšu s mäkkým i. Iný prípad sú anglické mužské mená ako Johny, Freddy (písané aj Fredy), Jimmy, pri ktorých sa zachováva pôvodný pravopis. Za cudzie mená považujeme aj prezývky ako Mekky (Miroslav Žbirka) či Andy (Andrej Hryc).

Prezývku Mariána Čekovského sme našli v rozličných písaných textoch v oboch grafických podobách – Čeki Čeky –, pričom častejšie sa používa podoba Čeky y. Hoci v domáckych menách typu Miki, Luki sa píše po k mäkké i, vo väčšine slovenských slov (s výnimkou zvukomalebných slov ako kikiríkať) sa po spoluhláske píše y a ani podobu prezývky Čeky nemožno považovať za pravopisne nesprávnu.

            S mäkkým sa píšu v slovenčine aj hypokoristiká typu Zuzi, Jani, Hani, Kati (vyslov [jaňi], [haňi], [kaťi]) utvorené od ženských rodných mien. Tieto tvary sa na rozdiel od mužských mien používajú väčšinou len v oslovení. Dnes sa však v našom jazyku už bežne stretávame aj s cudzími ženskými menami ako Viky, Katy, Kristy či Klaudy, ktoré sa píšu podľa pôvodného pravopisu (anglického, nemeckého, maďarského a pod.) s ypsilonom. Takisto od mena Tamara možno utvoriť hypokoristikum Tami, ako prezývka sa však môže použiť aj anglické meno Tamy, čo však nie je slovenská domácka (skrátená) podoba mena Tamara.


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ďuri