Otázka:

Ako správne skloňovať ženské zložené priezviská, ak je jedno z nich v mužskom tvare, napr. Petra Stano Maťašovská?

Heslá:

ženské priezviská, prechyľovanie, neprechýlené ženské priezviská, skloňovanie ženských priezvisk

Odpoveď:

V slovenčine je štandardná podoba ženského priezviska s prechyľovacou príponou. Táto norma sa opiera o povahu jazykového systému slovenčiny. Neprechýlené ženské priezviská, ktoré nemajú v základnom tvare príponu -ová a sú takto zapísané v matričnej knihe, sa v nepriamych pádoch ponechávajú v základnom tvare alebo sa skloňujú s prechyľovacou príponou -ová. V komunikačnej sfére sa rozlišuje oficiálna (úradná) podoba priezviska a používanie priezviska v bežnej komunikácii. V prvom prípade sa bude, pochopiteľne, rešpektovať neprechýlená forma priezviska, napr. s pani Petrou Stano Maťašovskou. V druhom prípade sa môžu používať prechýlené podoby priezviska ako prirodzené podoby vlastné kultivovanému vyjadrovaniu, napr. s pani Petrou Stanovou Maťašovskou.


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ženské priezviská