Otázka:

Ako je správne: "Ostrihajte ma, prosím, na veselo a na mlado" alebo "naveselo a namlado"? Alebo sú to dvojtvary ako nazeleno i na zeleno?

Heslá:

na mlado, na veselo, na zeleno/nazeleno

Odpoveď:

 

 

Je pravda, že niektoré často používané predložkové spojenia sa časom zmenili na príslovky v jednoslovnej podobe (t. j. píšu sa spolu ako jedno slovo). Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola IV. Písanie slov osobitne a dovedna) sú to najmä príslovky času, ako podvečer, nadránom, predpoludním, popoludní, podchvíľou, dodnes,  a príslovky spôsobu, ako nahlas, namiesto, dočista, odspodku, pohromade, spravidla, zvesela.  

Niektoré príslovkové výrazy majú v súčasnosti dve možné grafické podoby – píšu sa oddelene s predložkou ako dve slová aj dovedna ako jedno slovo. Ide najmä o vyjadrenia farby, napr. na zeleno i nazeleno, do modra domodra, ale variantné grafické podoby sa ustálili aj pri výrazoch ako za slobodna/zaslobodna, od oka/odoka, za mladi/zamladi, od mlada/odmlada, od mladi/odmladi.

V porovnaní s príslovkovými výrazmi, ktoré sme uviedli, výrazy na veselo na mlado  sú v slovenčine málo frekventované na to, aby sa pri nich uplatnila tendencia písania dovedna. Nasvedčuje tomu aj vyhľadávanie v korpuse Omnia Slovaca III Maior (18.01), v ktorom sa spojenie na veselo vyskytovalo len 27-krát (na porovnanie, spojenie za slobodna malo 2 075 výskytov) a slovo naveselo len 4-krát (zaslobodna 96-krát). Spojenie na mlado sa našlo len 8-krát a slovo namlado sa v korpuse nenašlo ani raz.

Z uvedených dôvodov Vám odporúčame písať výrazy na mlado, na veselo osobitne.


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na mlado