Otázka:

Z jednej vysokej školy mám titul PhDr. a teraz končím štúdium na druhej vysokej škole, kde získam titul Mgr. Ako si mám tieto tituly uvádzať pri mene?

Heslá:

používanie titulov

Odpoveď:

 

 

Riešenie otázky náležitého používania titulov v prípadoch, ako je Váš,  nespadá do kompetencie jazykovej poradne ani Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Ide o legislatívnu otázku spracovanú v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem spomínaného zákona nájdete na internete aj usmernenia Správne používanie akademických a vedecko-pedagogických titulov na Slovensku alebo Metodické usmernenie k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov. Situácia, keď absolvent získa na jednej vysokej škole akademický titul PhDr. udeľovaný absolventom rigorózneho konania a na inej vysokej škole neskôr získa (nižší) titul Mgr. udeľovaný absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, sa v zákone ani v usmerneniach nerieši. Uvádza sa v nich len toto: „Akademické tituly RNDr., PharmDr., PhDr., JUDr., PaedDr., ThDr., ktoré sa udeľujú po úspešnom absolvovaní rigorózneho pokračovania, sa píšu pred menom, predtým udelený akademický titul Mgr. sa už neuvádza“.

Odporúčame Vám, aby ste sa s Vašou otázkou obrátili na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu používanie titulov