Otázka:

Ako mám formulovať zdravicu novomanželom, keď ženích sa volá Lipjansky? Správne má byť Na zdravie novomanželom Lipjanskym! alebo Lipjanským? A manželka bude mať priezvisko Lipjanska alebo Lipjanská?

Heslá:

Lipjansky

Odpoveď:

 

 

Podoba priezviska Lipjansky s krátkym y je pre slovenčinu netypická. V slovenčine máme dva typy priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena, a to typ Pekný  a typ Krásny. V priezvisku typu Krásny sa           uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení a po dlhej slabike Krás- sa nasledujúca slabika skracuje na -ny. Takto sa potom tvorí aj ženské priezvisko typu pani Krásna, pomenovanie rodiny rodina Krásna aj pomenovanie manželov v podobe manželia Krásni (Na zdravie manželom Krásnym!).

S krátkym zakončením priezvisk adjektívneho typu, ktoré nie je dôsledkom pravidla o rytmickom krátení (koncovej slabike nepredchádza dlhá slabika), sa stretávame len pri cudzích priezviskách, ako sú napríklad priezviská Slowacki, Kowalski, Radecki. Od nich sa tvoria ženské priezviská ako od domácich slovenských priezvisk adjektívneho typu Pekný (teda nie Krásny) tak, že po predchádzajúcej krátkej slabike je na konci poslednej slabiky dlhé , t. j.  pán Slowacki, Kowalski, Radecki, ale pani Slowacká, Kowalská, Radecká, takisto rodina Slowacká, Kowalská, Radecká a manželia Slowackí, Kowalskí, Radeckí (Na zdravie manželom Slowackým, Kowalským, Radeckým!).

Priezvisko Lipjansky, ktoré vzniklo nesprávnym zápisom dvojhlásky ia (teda pôvodne bola v priezvisku dlhá slabika) do podoby ja, vybočuje z rámca pravopisu domácich priezvisk adjektívneho typu. Okrem priezviska Lipjansky sa na Slovensku používa aj podoba s dlhým -ý Lipjanský. Podľa Databázy priezvisk ma Slovensku, ktorá bola vytvorená v roku 1998 a je sprístupnená na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk, na Slovensku sa v roku 1998 používali podoby mužského priezviska Lipjansky (4x) aj Lipjanský (3x) a ženské priezviská mali takisto podoby Lipjanska (3x) aj Lipjanská (8x).

Pri domácom priezvisku Lipjansky, ktoré má však pre slovenčinu atypickú podobu, možno uplatniť oba spôsoby tvorenia ženského priezviska aj rodinného pomenovania. Keďže výslovnosť mena Lipjansky je prakticky rovnaká ako výslovnosť mena Lipiansky s dvojhláskou a dlhou slabikou -pian-, odporúčame uprednostniť podoby s krátkym zakončením (ako pri rytmickom krátení) manželia Lipjanski  a Na zdravie novomanželom Lipjanskym!, čomu zodpovedá priezvisko manželky v podobe Lipjanska. Ak však podľa rodinného úzu ženy v rodine používajú priezvisko v podobe Lipjanská s dlhým , odporúčame Vám rešpektovať tento úzus a aj do zdravice napísať Na zdravie novomanželom Lipjanským!


Otázka z 29. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lipjansky