Otázka:

Prečo sa v slove kecy píše po c tvrdé y?

Heslá:

kecy

Odpoveď:

 

 

V slovenčine nemáme v domácich slovách a ich tvaroch po spoluhláske c ypsilon, s takouto kombináciou písmen sa stretávame iba v cudzích slovách, napr. bicykel, cyklón, cynik, Cyril. Podstatné meno kec, ktoré sa používa väčšinou v množnom čísle kecy, sa do slovenčiny prevzalo z češtiny vrátane takejto pre slovenčinu nezvyčajnej plurálovej podoby. V slovenčine sa slovo kec (kecy) hodnotí ako subštandardný nespisovný výraz.

Vysvetlenie, prečo sa slovo kecy píše s tvrdým y (podľa slovenskej morfológie by sa neživotné podstatné meno mužského rodu zakončené na c zaraďovalo do vzoru stroj a v nominatíve plurálu by malo tvar kece), treba hľadať v češtine. V Internetovej jazykovej príručke Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky v kapitole Psaní i – y po písmenu c sa uvádza:

„Písmeno c je v češtině chápáno jako „měkké“. Jinými slovy platí, že po c se v domácích slovech píše měkké i (např. cit, církev). Problematické případy jsou trojího typu:

1.      U cizích slov pravidlo o tom, že se po c píše měkké i, neplatí. Na jedné straně máme slova jako citron, cirkus, krucifix, nacista, na straně druhé máme slova, v nichž se po c píše tvrdé y, např. cyklon, cynik, cyklista, cypřiš. Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné pravidlo, musíme si pamatovat jednotlivé výrazy.

2.      Při skloňování dochází často ke konfliktu výše uvedeného měkkostního principu s principem morfologickým. Jinými slovy, střetává se pravidlo stanovující, že bychom po c měli psát měkké i, s tím, že koncovka určitého pádu je -y. Kodifikace je v tomto ohledu nepravidelná. Ve většině případů považuje za správné původní pádovou koncovku -y uvést do souladu s měkkostním principem a psát -i, např. bychom tak měli psát Frantovy skici, album Jarka Nohavici, hospoda U Venci, kniha Danici Hujerové, cesta do Subotici. Výjimkou jsou však podstatná jména mužského rodu neživotného skloňovaná podle vzoru „hrad“ (např. tác, kibuc, punc, hec, kec a další), u nichž zůstává koncovka -y zachována – píšeme tak tácy, kibucy, puncy, kecy, hecy atd.“ (celý text si môžete prečítať na stránke prirucka.ujc.cas.cz).


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kecy