Otázka:

Ako je správne: "V kolóne sa zdržíte do desať minút" alebo "do desiatich minút"?

Heslá:

do desať minút, do desiatich minút

Odpoveď:

 

 

Základné číslovky od päť do deväťdesiatdeväť sa skloňujú podľa vzoru päť, len číslovky s komponentom -jeden (dvadsaťjeden, tridsaťjeden... deväťdesiatjeden) ostávajú nesklonné. Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) číslovky vzoru päť sa v nepriamych pádoch zvyčajne zhodujú v páde s určovaným podstatným menom (k piatim chlapom, do desiatich rokov, po dvanástich hodinách), zriedkavejšie sa základné číslovky vzoru päť používajú ako nesklonné (k päť chlapom, do desať rokov). V minulosti sa väzby s nesklonnými číslovkami používali častejšie, v súčasnosti používatelia slovenského jazyka spojenia ako pred štrnásť rokmi, s päť mestami, o päť chlapoch  zvyčajne pociťujú ako defektné a vyhýbajú sa im, ale v niektorých väzbách sa používanie čísloviek v základnom tvare zachovalo. Patria k nim aj predložkové spojenia vyjadrujúce približnosť, ako teplota okolo troch stupňov aj okolo tri stupne, zdržíte sa do desiatich (pätnástich, dvadsiatich...) minút aj do desať (pätnásť, dvadsať, tridsať, štyridsaťpäť...) minút.

            Spisovnej slovenčine zodpovedajú obe spojenia; v kolóne sa zdržíte do desať minút aj v kolóne sa zdržíte do desiatich minút. Obe majú oporu v slovenskej morfológii aj v jazykovej praxi. Pre zaujímavosť uvádzame, že v jazykovom korpuse Omnia Slovaca III Maior sme našli 801 dokladov na spojenie do desiatich minút a 121 dokladov na spojenie do desať minút, z čoho možno vyvodiť, že spojenie s genitívnym tvarom číslovky do desiatich minút sa v súčasnej jazykovej praxi používa častejšie.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do desať minút