Otázka:

Všimla som si, že sa nesprávne používajú slovesá siakať a smrkať, ktoré majú odlišný význam. Smrkať znamená nosom vťahovať hlien a siakať znamená nosom vyfukovať hlien. Mám pravdu?

Heslá:

smrkať, siakať

Odpoveď:

 Máte pravdu, že v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa odlišuje význam slovies smrkať (nosom vťahovať hlien alebo vzduch) a siakať (prudkým vyfukovaním vzduchu čistiť si nos). V súčasnej jazykovej praxi sa však častejšie používa sloveso smrkať vo význame „vyfukovať z nosa hlien“, čomu zodpovedá aj rozšírené používanie predponového slovesa vysmrkať (sa), ktorým sa jednoznačne vyjadruje iba význam „vyfúkať hlien (do vreckovky)“. Aj v Synonymickom slovníku slovenčiny sa pri hesle vysiakať sa uvádza synonymum vysmrkať sa (tu hodnotené ako nárečový výraz).  

            V staršom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa význam „čistiť si nos prudkým vyrážaním hlienu výdychom“ uvádza pri heslovom slove smrkať na prvom mieste a až ako druhý sa uvádza význam „nosom rýchlo vťahovať vzduch do seba“.  Pri slovese siakať je iba jeden význam „prudkým vyrážaním vzduchu odstraňovať si hlien z nosnej dutiny“. Podobne je spracovaný význam slov smrkať siakať v Historickom slovníku slovenského jazyka, v ktorom je zachytená slovná zásoba slovenského jazyka z predspisovného obdobia až po Bernolákovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny na konci 18. storočia.

Z uvedených zdrojov vyplýva, že význam „čistiť si nos prudkým vyrážaním hlienu výdychom“ sa v minulosti vyjadroval slovesami siakať aj smrkať, prvý raz sa pri slovese smrkať vynechal význam  „čistiť si nos...“ v prvom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987). Hoci sa spracovanie hesla smrkať zachovalo v takejto podobe až do 3., doplneného a prepracovaného vydania v roku 2003, dnes si možno v databázach Slovenského národného korpusu ľahko overiť, že v jazykovej praxi sa toto odlíšenie neujalo.

Predpokladáme, že doterajšie lexikografické spracovanie sa pri prácach na Slovníku súčasného slovenského jazyka prehodnotí, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že do Ortograficko-gramatického slovníka, ktorý slúži ako východiskový materiál pri tvorbe nasledujúcich zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka, sa zaradili aj slovesá vysmrkať vysmrkať sa.


Otázka z 28. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu smrkať