Otázka:

Ako sa určujú hlásky zapísané písmenami ie v slovách tanier, hrniec, sliedi, priechod, pyšnieť? Ako dvojhlásky alebo ako samohlásky i, e?

Heslá:

tanier, hrniec, sliedi, priechod, pyšnieť, dvojhlásky/samohlásky

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka či v Lingvistickom slovníku) sa dvojhláska definuje ako „spojenie 2 samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré funguje ako jedna dlhá samohláska“. Takéto zaradenie je ustálené aj v školskej praxi, kde sa  dvojhlásky uvádzajú buď samostatne (popri samohláskach a spoluhláskach), alebo medzi dlhými samohláskami, ale vždy ako jeden zvukový celok (hoci je zapísaný dvoma písmenami slovenskej abecedy). 

V domácich, resp. zdomácnených slovách ako tanier, hrniec, sliedi, priechod, pyšnieť je dvojhláska ie, ktorá sa rovnako ako ďalšie slovenské dvojhlásky vyznačuje jednoslabičnosťou (slabikujeme ta-nier, hr-niec, slie-di, prie-chod, pyš-nieť). Na rozdiel od dvojhlások ia, ie, iu sa spojenia dvoch samohlások (i + a, i + e, i + u) vyskytujú v cudzích slovách a patria do odlišných slabík, napr. li-a-na, di-e-te-ti-ká, tri-umf.

Dodávame, že to, či slovo obsahuje dvojhlásku, si v prípade neistoty môžete overiť v slovníkovej časti Pravidiel slovenskej výslovnosti (2009), kde sa dvojhlásky vo fonetickej transkripcii zapisujú s oblúčikom nad i.


Otázka z 31. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tanier