Otázka:

Ako je správne: úryvok z evanjelia alebo úryvok evanjelia?

Heslá:

úryvok (z) evanjelia

Odpoveď:

 

 

Slovo úryvok (časť ústneho alebo písomného prejavu; výňatok z literárneho alebo hudobného diela) sa viaže s predložkovým aj s bezpredložkovým genitívom, napr. úryvok (z) básne, úryvok (z) textu, úryvok (z) rozhovoru. V súvislosti so slovom evanjelium v databáze Slovenského národného korpusu výrazne prevládajú spojenia s predložkou z typu úryvok z evanjelia, čo poukazuje na určitú ustálenosť spojenia v takejto podobe, ale používa sa (hoci menej často) aj bezpredložkové spojenie úryvok evanjelia, ktoré je takisto správne.

           


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úryvok (z) evanjelia