Otázka:

Akého rodu je názov obce Visolaje a ako sa skloňuje?

Heslá:

Visolaje, ulica, do Visolají, Visolajam, vo Visolajach, za Visolajami

Odpoveď:

 

Názov obce Visolaje patrí medzi pomnožné podstatné mená ženského rodu, ktoré sa na základe mäkkého zakončenia skloňujú podľa vzoru ulica. Názov Visolaje skloňujeme: gen. do Visolají, dat. Visolajam, lok. vo Visolajach, inštr. za Visolajami. V miestnom úze sa skloňovanie názvov obcí môže odlišovať od spisovného, čo býva ovplyvnené miestnym nárečím.

Rod názvov obcí na Slovensku si možno overovať v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), v ktorých je uvedená aj ich prípona genitívu, v sporných prípadoch i lokálu, ako aj mužské a ženské obyvateľské meno a príslušné prídavné meno (v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Visolaje