Otázka:

Neviem sa dohodnúť, ako sa má správne skloňovať priezvisko nášho kolegu Durec.

Heslá:

Durec, mužské priezviská zakončené na -ec/-ek/-ok

Odpoveď:

 

Pri slovenských mužských priezviskách zakončených na -ec, -ek, -ok vo všeobecnosti platí, že priezviská, ktoré významovo zreteľne súvisia s inými menami alebo so všeobecnými podstatnými menami (slovenskými i českými), sa skloňujú s vynechávaním samohlásky e, o, napríklad  Hudec – Hudca, Vlček – Vlčka, Jelínek – Jelínka, Dudok – Dudka. Pri skloňovaní mužských priezvisk s uvedeným zakončením sa však zohľadňuje aj rodinný úzus, teda tradícia, ako sa v konkrétnej rodine priezvisko skloňuje. Ak sa napríklad v rodine, do ktorej patrí konkrétny pán Hudec, toto priezvisko skloňuje tradične so zachovávaním samohlásky e (Hudeca), rešpektuje sa tento úzus. Potom ani ženy v rodine nemajú priezvisko Hudcová, ale Hudecová.

 

            V prípade priezviska Durec sa dnes už veľmi nepociťuje významová súvislosť s domáckym pomenovaním JurajaĎurec, hoci podľa slovenských onomastikov sa z domáckej podoby mena Juraj pod vplyvom maďarskej podoby mena György (výslovnosť [ďorď]) utvorili slovenské priezviská ako Ďurčo, Ďurček, Ďurčík, Ďurdík Durdík, ako aj Ďurec Durec, Dzúr, Dzurinda, Dzuruš atď. Prirodzené je teda skloňovanie priezviska Durec s vynechávaním e v podobe s Tomášom Durcom. Možno predpokladať, že aj ženy v rodine Vášho kolegu používajú priezvisko Durcová. Nepochybujeme však, že sú na Slovensku aj rodiny s priezviskom Durec, ktoré si podľa rodinného úzu skloňujú priezvisko so zachovávaním samohlásky e – s Durecom. Pre zaujímavosť dodávame, že v roku 1995 bolo na Slovensku 58 žien s priezviskom Durecová a až 307 žien s priezviskom Durcová.

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Durec