Otázka:

Nie som si istá, či vo vete On sa tak správa počas každej návštevy je slovo návštevy predmet alebo príslovkové určenie.

Heslá:

Predmet či príslovkové určenie?, predmet, príslovkové určenie

Odpoveď:

 

 

V informáciách o jazykovej poradni na stránke www.juls.savba.sk/poradna.html  upozorňujeme, že do kompetencie našej poradne nespadá riešenie školských úloh a vetný rozbor. Jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV zabezpečuje oddelenie jazykovej kultúry a terminológie a našou úlohou je pomáhať používateľom slovenského jazyka v otázkach, ktoré sa vyskytnú pri praktickom používaní slovenského jazyka. V mnohých teoretických otázkach sa názory niektorých jazykovedcov rozchádzajú, resp. sa vyvíjajú, sú predmetom odborných diskusií, čo je v každej vednej oblasti prirodzené. Na úrovni učiva pre žiakov základných či stredných škôl sa daná problematika vykladá zjednodušene a rozhodujúce je spracovanie témy v učebniciach.

            Podľa nášho názoru vo vete On sa tak správa počas každej návštevy slovo návštevy je súčasťou príslovkového určenia času počas každej návštevy.

            Pri rozlišovaní predmetu a príslovkového určenia platí, že keď sa pýtame na predmet, môžeme utvoriť iba jeden typ otázky, a to pádovú (napr. Otec rúbe drevo – Čo rúbe otec?). Všade tam, kde možno utvoriť príslovkovú otázku, ide o príslovkové určenie, a to bez ohľadu na to, či sa tu dá zároveň utvoriť aj pádová otázka. Napríklad pri vete On sa tak správa počas každej návštevy sa môžeme spýtať azda aj Počas čoho sa tak správa?, ale predovšetkým  Kedy sa tak správa?  Skutočnosť, že môžeme utvoriť aj príslovkovú otázku, znamená, že ide o príslovkové určenie.

            Gustáv Moško v Príručke vetného rozboru (Náuka 2006) radí v podobných spojeniach najprv vylúčiť možnosť príslovkového určenia a až potom uvažovať o predmete. Píše: „Pri určovaní závislého vetného člena sa opierame o konkrétne významy jednotlivých príslovkových určení, prejdeme ich všetky... Ak závislý člen nevyjadruje miesto, čas, príčinu, cieľ, účinok, podmienku, prípustku, spôsob, mieru, prostriedok, pôvod, pôvodcu, sprievodnú okolnosť, zreteľ, tak je to predmet“. 


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Predmet či príslovkové určenie?