Otázka:

V TV počasí uvádzajú názov mesta Novy Sonč na miesto Nowy Sacz a názov mesta Wroclaw v tvare Vroclav. Je to správne?

Heslá:

Nowy Sącz, Vroclav, endonymum, exonymum, slovenské vžité názvy, názv geografických objektov, Novi Sad, Nový Sad

Odpoveď:

 

 

Pri geografických názvoch sa rozlišujú endonymá a exonymá. Endonymum je názov geografického objektu v jednom z jazykov používaných na území, kde sa tento objekt nachádza, napr. München, Köln, Venezia, Københaven. Exonymum je názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt nachádzajúci sa mimo územia, kde tento jazyk má úradné postavenie, a jeho podoba sa líši od názvu používaného v úradnom jazyku alebo jazykoch územia, kde sa tento geografický objekt nachádza. Slovenskými exonymami sú názvy v podobe Mníchov, Kolín nad Rínom, Benátky, Kodaň. Takéto exonymá schválené názvoslovnou autoritou sa nazývajú štandardizované exonymá alebo štandardizované názvy a ich používanie je záväzné v slovenských kartografických dielach, v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí aj v tlači a v iných prostriedkoch masovej komunikácie. V slovenčine máme exonymá iba pre niektoré (najznámejšie alebo najpoužívanejšie) názvy miest ležiacich mimo nášho územia. Zoznam slovenských exoným s názvom Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky nájdete v rovnomennej publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sprístupnenej na stránke http://www.skgeodesy.sk (pozri Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy geografických objektov z územia mimo SR).

V zozname štandardizovaných exoným sa uvádza aj slovenský názov srbského mesta Novi Sad  v podobe Nový Sad, ale pre názov poľského mesta Nowy Sącz nemáme v slovenčine štandardizované exonymum. Tie geografické názvy, ktoré nemajú v slovenčine štandardizované exonymum, píšu sa v podobe používanej v danom jazyku (t. j. v originálnej pravopisnej podobe). Aj v televízii by sa mala používať originálna poľská podoba názvu Nowy Sącz. Naopak, názov poľského mesta Wrocław má v slovenčine exonymum Vroclav. Táto podoba sa uvádza v zozname vžitých názvov aj v Pravidlách slovenského pravopisu (pozri slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nowy Sącz